Stiftelsen Maud Kuistilas minne

Forskningsstipendier

Stiftelsen Maud Kuistilas minne utdelar årligen forskningsstipendier åt erfarna forskare, särskilt för forskning som avses utmynna i en vetenskaplig avhandling samt för postdoktoral forskning. Avsikten är att göra det möjligt för forskare att ägna sig åt forskning på heltid, fria från annat förvärvsarbete. År 2023 utdelade stiftelsen 220 000 € i stipendiemedel.

Stipendierna är personliga och avsedda för en längre tids forskning, typiskt för 3 - 6 månader. Storleken av det månatliga stipendiet är ungefär 2000 €. Stipendiets maximala årliga belopp är i praktiken lika stort som beloppet av statens skattefria konstnärsstipendium. För att stipendiet skall kunna beviljas är det nödvändigt att forskaren i övrigt har tillräckliga förutsättningar för att utföra sitt forskningsarbete.

Stiftelsen har också understött forskarutbildning utomlands under en längre period samt forskning som utförs utomlands vid universitet och forskningsinstitut som bedriver medicinsk forskning. Dessa stipendier är personliga.

Resestipendier beviljas inte. Stipendier beviljas inte heller för forskningsrelaterade kostnader (anskaffning av apparater, reagenser o.s.v.).

Ansökning

Ansökning av stipendier görs elektroniskt via vårt stipendiumssystem. Ansökningsperioden är årligen mellan 1. - 31. januari. Adressen för systemet är:

https://mkmsaatio.hakemukset.net/

Beslut

Namnen på dem som beviljats stipendium publiceras på stiftelsens internetsidor före utgången av maj månad det år ansökningstiden utlöpt. Stipendiemottagarna meddelas också om beslutet per e-post eller på den adress som angivits i ansökningsblanketten.

Stipendiater

Stipendier för år 2023 (på finska, pdf, 216KB)

Tidigare stipendiaterna (på finska)